Privacyverklaring

De Bescherming van je persoonsgegevens

De producten en diensten op deze website zijn ontwikkeld door het internet bedrijf van ondernemer Menno Bouma. De bescherming van je persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. De nieuwe AVG wetgeving zorgt dat gegevens van iedereen veilig worden bewaard. Wij vragen zo min mogelijk persoonlijke gegevens. We zorgen dat deze gegevens veilig bewaard blijven en niet gedeeld worden met externe partijen. Wanneer jij je inschrijft voor de één van de producten en/of diensten dan dien je rekening te houden met de onderstaande informatie en geef je expliciet toestemming voor het onderstaand.

Algemeen

Op deze pagina tref je de AVG privacyverklaring van MennoBouma.com aan. Aan te raden is om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. De producten en diensten op deze website zijn allemaal eigendom van Menno Bouma. Het bedrijf is gevestigd aan de Snekerweg 3, 8701PZ, in Bolsward. MennoBouma.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophanden in Leeuwarden onder het nummer 01147202. Menno Bouma is te bereiken per e-mail op info@mennobouma.com of telefonisch bereikbaar op 0515-856332. Hier kun je tevens voor vragen over deze verklaring terecht.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MennoBouma.com omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. MennoBouma.com hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft MennoBouma.com aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door MennoBouma.com valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MennoBouma.com behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. MennoBouma.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan MennoBouma.com geen contact met je opnemen. Daarnaast is MennoBouma.com in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan MennoBouma.com wilt verstrekken, is MennoBouma.com niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat MennoBouma.com niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van MennoBouma.com door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden dagelijks verstuurt.

Cookies

MennoBouma.com maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van MennoBouma.com bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met de Facebook Pixel en Google Analytics. Facebook Pixel en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet MennoBouma.com aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt MennoBouma.com gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de MennoBouma.com. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. MennoBouma.com is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. MennoBouma.com raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door MennoBouma.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van MennoBouma.com handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
  • Buddify, voor het faciliteren van de online-trainingen. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van Buddify, die gevestigd is in Nederland.
  • Facebook, deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel waarmee anonieme data wordt verzameld over bezoekers van de website en van advertentiecampagnes.
  • Mollie B.V., voor het faciliteren en verwerken van betalingsmogelijkheden voor klanten, zoals iDEAL en Mistercash.
  • Moneybird B.V., voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Buddify in samenwerking met Moneybird B.V. verwerkt.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MennoBouma.com blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als MennoBouma.com op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

MennoBouma.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over MennoBouma.com met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info@mennobouma.com. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij hebben altijd geloofd in de transparantie van het Internet en daarom voegen we ook deze affiliate disclaimer toe. Op deze website vind je zeker producten die wij je aanraden waarvoor wij ook een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft.

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons primaire doel is dat jij door deze producten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Inkomsten disclaimer

Laten we hier ook helder in voor je zijn. Onze resultaten en die van andere klanten zijn zeker niet de norm en deze gaan we je ook niet beloven. Je zult moet bekijken hoe alle informatie op deze website werkt in jouw branche.

Er is niet een magische pil om snel rijk te worden. Het begint allemaal met hard werken, doorzetten en veel proberen om je gewenste resultaten te bereiken. Bijna nooit werkt iets direct vanaf het begin. In ieder geval zo is het altijd voor ons geweest.

Onze resultaten zijn ook gebaseerd om meer dan 11 jaar online ervaring en kei hard werken. Dankzij dat harde werken en continu doorzetten geeft ons bedrijf ons nu veel vrijheid.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.